Provozní a přepravní řád sportovního střediska
SPORT CENTRUM BOUŘŇÁK

Provozovatel: Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Sídlo: K Vleku 54, 419 01 Mikulov
Identifikační číslo: 254 19 161
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Spisová značka: O 86 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obsah:

 1. Provozní řád
 2. Smluvní přepravní podmínky + Přepravní řád horských dopravních zařízení (lanové dráhy, lyžařské vleky)

Provozní a přepravní řád sportovního střediska vychází z obecně závazných právních předpisů (zejména občanský zákoník), zejména z předpisů mezinárodní lyžařské organizace FIS, bezpečnostních norem lyžařských a horských středisek, z ČSN 01 8027 značení a zabezpečení v zimním středisku, dále ze zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a násl.

1.
Provozní řád

I. Důležité pojmy

 • provozovatel lyžařského areálu – právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje většinu činností a služeb v souvislosti s provozem lyžařského areálu;

 • sjezdová trať – trať vhodná a určená ke sjezdovému lyžování a snowboardingu, která je za tímto účelem kontrolovaná, označená, zpravidla upravená pro lyžující veřejnost a zabezpečená zejména před atypickými nebezpečími; sjezdové tratě jsou značeny podle stupně obtížnosti; sjezdovou trať zpravidla vymezuje plocha upravená sněžnými stroji;

 • okraj sjezdové tratě – oblast vymezená rozhraním strojně upravené plochy sjezdové tratě a neupraveným terénem mimo sjezdovou trať;

 • bezprostřední blízkost sjezdové tratě – vzdálenost 2 metry od okraje sjezdové tratě;

 • lyžařská cesta – vytvořená nebo již existující cesta s minimálním příčným a podélným sklonem, která slouží zejména k propojování sjezdových tratí a areálů či k odjezdu do údolí;

 • volný lyžařský terén – otevřený lyžařský terén – vše, co není určeno jako značená sjezdová trať či lyžařská cesta;

 • specifická trať – snowpark, snowboardový areál, U-rampa, fun-park, skicrossová a boardercrossová trať, dětský park, akrobatický areál; specifické tratě jsou zřetelně vymezeny od sjezdových tratí, jsou značené, upravované, kontrolované a zabezpečené;

II. Značení sjezdových tratí – realizuje se ve 3 stupních

 • lehká: sjezdové tratě, které nesmějí překročit 25 % podélného a příčného sklonu;

 • středně těžká: sjezdové tratě, které nesmějí překročit 40 % podélného a příčného sklonu;

 • těžká: sjezdové tratě, které překračují maximální hodnoty pro středně těžké sjezdovky;

III. Zdroje nebezpečí v zimním středisku

 • zdroje typického nebezpečí jsou zejména – hrany terénu, terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, proměnlivá či omezená výška sněhu, informační tyče s ukazateli, běžná údržba sjezdových tratí, bariéry sněhu vzniklé úpravou či zasněžováním, zábrany ohraničující sjezdové tratě, opravné práce apod.;

 • typická nebezpečí nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná opatření, s typickým nebezpečím se musí uživatel sjezdové tratě zásadně vypořádat sám a přizpůsobit tomu své lyžařské (fyzické) schopnosti a způsob pohybu na sjezdových tratích;

 • zdroje atypického nebezpečí působí na uživatele sjezdové tratě jako nástrahy, jsou to – všechny pevné, nahodilé a dočasné překážky instalované provozovatelem lyžařského areálu na sjezdových tratích nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. traťové podpěry lanových drah a vleků, sloupy osvětlení pro večerní lyžování, nadjezdy a podjezdy, prvky zasněžovacího systému – nadzemní přípojná místa, stabilní a mobilní sněžné děla atd.); křížení sjezdových tratí s jinou sjezdovou tratí, lyžařskou cestou, běžeckou tratí či jinou cestou; propasti a strmé úseky mimo sjezdové tratě; ocelové lano a kotvicí prvek navijáku sněžné rolby; organizace závodních tréninků pro lyžaře a snowboardisty; organizace akcí na sjezdových tratích (soutěže organizované provozovatelem lyžařského areálu nebo jiným pořadatelem, prezentace, show apod.);

 • z hlediska atypického nebezpečí zajišťuje provozovatel lyžařského areálu opatření k bezpečnosti provozu, je-li to v daném čase a místě možné;

IV. Uzavření tratí

 • sjezdovou trať nebo její část lze uzavřít, když se objevuje atypické nebezpečí, které nemůže být označeno, odstraněno ani zabezpečeno nebo mimořádně dle uvážení provozovatele;

 • uzavírka sjezdové tratě nebo její části musí být provedena a označena viditelně na všech přístupových místech výstražnou tabulí nebo jiným vhodným způsobem;

V. Používání rolby za provozu lyžařského areálu

 • při pohybu a pobytu na sjezdové trati se obvykle užívá optické varovné zařízení, není-li viditelnost upravujícího zařízení běžným pohledem zjistitelná;

 • při pohybu na sjezdové trati, v úzkých a nepřehledných místech a při couvání se užívá akustické varovné zařízení;

 • použití rolby s navijákem za provozu lyžařského areálu je možné pouze na uzavřené trati; na viditelné místo na sjezdové trati se umisťuje upozornění Pozor rolba na laně v provozu, v době uzavření střediska, tedy uzavření vleků toto není vyžadováno;

 • úprava sjezdové tratě rolbou není povinností provozovatele lyžařského areálu, ale je považována za jeden z prvků zajištění bezpečnosti provozu dle možností provozovatele;

VI. Používání rolby mimo provoz lyžařského areálu

 • při práci rolby na laně navijáku je řidič tohoto vozidla nebo jiný odpovědný pracovník povinen nad kotevním bodem viditelně umístit výstražnou tabuli;

 • při pohybu rolby na sjezdové trati musí být rolba osvětlena;

 • úprava sjezdové tratě rolbou není povinností provozovatele lyžařského areálu, ale je považována za jeden z prvků zajištění bezpečnosti provozu;

VII. Používání sněžných a terénních vozidel

 • použití sněžných a terénních vozidel (ATV, skútrů, čtyřkolek apod.) v lyžařském areálu jiným subjektem než provozovatelem lyžařského areálu (vyjma organizace záchrany v lyžařském areálu) je povoleno pouze s předchozím souhlasem provozovatele lyžařského areálu, odpovědnost za použití sněžných a terénních vozidel (ATV, skútrů apod.) v lyžařském areálu nese v tomto případě subjekt provozující tato vozidla;

VIII. Pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

 • na sjezdových tratích jsou ostatní činnosti zakázány (např. sáňkování, bobování apod.) s výjimkou činností realizovaných po předchozím souhlasu provozovatele lyžařského areálu;

 • na sjezdových tratích je chůze výjimečně možná pouze po okraji sjezdové tratě tak, aby nebyli ohroženi ostatní lyžaři;

 • stoupání na lyžích po sjezdové trati je možné po okraji, jednotlivě za sebou;

 • přecházení sjezdovky je možné pouze na přehledných místech a s dostatečným odstupem;

 • uzavřené sjezdovky nelze používat ani pro výstup;

 • pohyb psů a jiných zvířat na sjezdové trati je zakázán;

IX. Ostatní ustanovení

Specifické pravidla a podmínky, které platí pro provoz lyžařského střediska

 • provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech ve středisku, případně na internetových a facebookových stránkách provozovatele;

 • pro návštěvníky (cestující) jsou v zimní sezóně rozhodující informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních dále o stavu sjezdových tratí, tyto informace lze získat na prodejních místech ve středisku, případně na internetových a facebookových stránkách provozovatele;

 • návštěvníci (cestující), kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeni z další přepravy a vykázáni z lyžařských tratí;

 • vedení společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě za úplatu či bezplatně tréninky a soutěže lyžařů, snowboardistů nebo jiných sportovců na trati;

 • bez souhlasu vedení společnosti Sport centrum Bouřňák o.p.s. je komerční výuka lyžování včetně skialpinismu a jízdy na snowboardu zakázána;

 • na sjezdové tratě je povolen vstup v provozní dobu střediska, úprava sjezdových tratí se zpravidla provádí mimo provozní dobu lyžařského střediska (vedení spol. Sport Centrum Bouřňák o.p.s. může určit i jinak), sjezdové tratě jsou v době úpravy uzavřené, na sjezdové tratě je zakázán vstup po jejich provedené úpravě mimo provozní dobu střediska, v případě, že jakákoliv osoba bude používat sjezdovou trať po její úpravě mimo provozní dobu střediska, bude po této osobě požadována náhrada škody, kterou svým jednáním způsobila spol. Sport Centrum Bouřňák o.p.s. a to dle vyčíslení škody provozovatele;

 • podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy a zasněžování tratí provádí i v provozní dobu střediska, trať je označena výstražnou tabulí, řidiči sněžných vozidel mají při úpravě tratí případně zapnuto výstražné světlo;

 • při provozu sněžných děl musí lyžaři, snowboardisté a ostatní uživatelé sjezdových tratí přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit ostatní návštěvníky střediska, nepřejíždět zasněžovací hadice a elektrické přívodní kabely, rovněž tak nemanipulovat se sněžnými děly;

Závazná pravidla pro užívání sjezdových tratí

 • všichni uživatelé sjezdových tratí se musí na sjezdové trati chovat tak, aby ostatní návštěvníky střediska neohrožovali svým chováním a jednáním, tomu musí přizpůsobit i svou výstroj (oblečení, sportovní vybavení apod.), uživatelé jsou povinni dodržovat obecné desatero chování na sjezdových tratích;

 • rychlost a způsob jízdy, chování na sjezdové trati musí její uživatelé přizpůsobit svým sportovním dovednostem a schopnostem, dále obecným podmínkám jako je počasí, sněhové podmínky, stav sjezdové trati, hustota lyžařského provozu apod., nedodržení přiměřené rychlosti, které způsobuje vznik nebezpečí, ohrožení života a zdraví ostatních návštěvníků střediska je důvodem pro vyloučení z přepravy a vykázání z lyžařských tratí;

 • lyžaři a snowboardisté, kteří se připravují k zahájení jízdy z horní části sjezdové tratě, jsou povinni zaujmout postavení, které jim zajistí přehled k určení směru jízdy, směr jízdy musí volit tak, aby neohrožovali ostatní uživatele sjezdových tratí;

 • každý uživatel sjezdové tratě může být předjížděn shora, zprava i zleva, přitom však musí zachovat přiměřenou vzdálenost, které nezpůsobuje ohrožení a nebezpečí ostatním uživatelům, dospělí lyžaři jsou povinni brát zvýšený ohled na dětské uživatele sjezdových tratí;

 • při zahájení jízdy, při jejím přerušení nebo při křížení sjezdových tratí (včetně jízdy pod lanem vleku apod.) je uživatel povinen se přesvědčit, že trať je před ním či nad ním volná;

 • je zakázáno zastavovat v úzkých, nepřehledných a jinak nebezpečných místech sjezdové tratě, v případě pádu musí uživatel tratě tuto bez prodlení uvolnit, je přísný zákaz jízdy mimo sjezdové tratě;

 • pěší chůze je po lyžařských tratích v provozní době (v zimním období) střediska zakázána, pokud je uživatel donucen okolnostmi k chůzi pěšky, pak se musí pohybovat zásadně po okraji tratě;

 • každý návštěvník střediska je povinen se seznámit s tímto provozním a přepravním řádem, dále dodržovat všechna pravidla a povinnosti v něm obsažená, je povinen přizpůsobit své chování a jednání povětrnostním podmínkám, okolnostem počasí, sněhovým podmínkám, stavu tratí, respektovat pokyny pracovníků střediska a respektovat údaje uvedená na informačních a výstražných tabulích;

 • vstupem do sportovního areálu návštěvník uzavírá konkludentně smlouvu, kterou se zavazuje dodržovat tento provozní a přepravní řád;

 • v případě nehody, úrazu se zraněním nebo zjištění jiného nebezpečí je povinen každý návštěvník střediska poskytnout nezbytnou pomoc, dále bez prodlení přivolat Horskou službu nebo věc oznámit pracovníkovi střediska, který zařídí vše nezbytné, svědci a účastníci nehody jsou povinni si vzájemně a jiné odpovědné osobě poskytnout své osobní údaje;

Ostatní ujednání

 • užije-li kterýkoliv návštěvník lyžařský areál bez zakoupení příslušné jízdenky či bez úhrady poplatku za vstup do areálu (skialpinismus), může být z areálu vykázán a může mu být zakázán vstup do areálu pro danou zimní sezónu, takové protiprávní jednání návštěvníka zakládá i odpovědnost návštěvníka z titulu přestupkového jednání a zavdává provozovateli právo požadovat po návštěvníkovi náhradu škody spočívající zejména v náhradě ve výši stanoveného poplatku za vstup či poplatku za denní jízdné a pokuty ve výši 500,–Kč;

2.
Smluvní přepravní řád + Přepravní řád horských dopravních zařízení (lanové dráhy, lyžařské vleky)

Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou či nepravidelnou přepravu osob a zavazadel na horských dopravních zařízeních lyžařského střediska Sport Centrum Bouřňák o.p.s. a stanovují podmínky pro tuto přepravu. Dále platí pro uživatele sjezdových tratí nevyužívající horská dopravní zařízení (např. skialpinisté, snowboardisté).

 2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy či jen vstupu do areálu povinen dodržovat podmínky těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku.

 3. Pověřená osoba dopravce je oprávněna kontrolovat jízdenky (skipasy, vstupenky na sjezdové tratě, potvrzení o úhradě jízdného), dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy včetně možnosti vyloučení z přepravy, to i trvale.

 4. Na všech dopravních zařízeních, lanové dráhy a lyžařské vleky – mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyžařské vybavení (lyže apod.) nebo snowboard, upevněné na nohou (z důvodu bezpečnosti na sjezdových tratích nejsou přípustné jiné dopravní sportovní prostředky). Dopravní zařízení provozovaná výhradně v zimní sezóně nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.

Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena zakoupením jízdního dokladu či vstupem do areálu.

 2. Zakoupením jízdenky společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni s těmito Smluvními přepravními podmínkami, ceníkem, pokyny pro užívání sjezdových tratí a tyto se zavazují dodržovat.

 3. Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenky je pouze Sport Centrum Bouřňák o.p.s. a jím pověřené osoby.

Jízdní doklad (jízdenka)

Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

 1. Platným jízdním dokladem je:

  1. jízdenka pro jednotlivou jízdu, je-li dle ceníku prodávána (skipas)
  2. jízdenka časová (skipas)
  3. vstupenka na sjezdové tratě
  4. potvrzení o úhradě jízdného
  5. sezónní karta (skipas)

 2. Neplatným je jízdní doklad, a pověřená osoba dopravce je oprávněna jej odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému v případech, kdy jízdní doklad:

  1. je používán bez vyžadované fotografie, je-li vyžadována
  2. je poškozen tak, že z něho nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti použití
  3. údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
  4. je použit neoprávněnou osobou, zejména osobou, která si tento nezakoupila, kdy jízdenky a vstupenky jsou nepřenosné
  5. uplynula doba jeho platnosti
  6. není originálem
  7. slouží ke komerční výuce na sjezdových tratích společnosti bez souhlasu provozovatele.
Pověřená osoba dopravce odebrání jízdenky nebo její zablokování v odbavovacím systému cestujícímu písemně potvrdí. Reklamace odebrání jízdenky je možná do 3 dnů od odebrání a to pouze písemnou formou.

Placení jízdného, ceny

 1. Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu, za jízdenky časové a za vstup na sjezdové tratě platí jízdné ve výši stanovené ceníkem.

 2. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny provozovatelem.

 3. Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje stanovené náležitosti.

 4. Jízdenka je nepřenosná pod sankcí odebrání jízdenky.

 5. Jednotlivé jízdenky platí pouze v den zakoupení a časové od okamžiku zakoupení, případné bodové jízdenky platí pro danou zimní sezónu, kdy došlo k zakoupení.

 6. Cestující je povinen před nástupem na vlek projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje.

 7. Náhrada jízdného se neposkytuje ani v případě nepříznivého počasí ani v případě technické poruchy.

 8. V případě ztráty jízdenky se náhrada jízdného neposkytuje.

 9. Při koupi sezónní karty, je-li ceníkem pro dané období nabízena, je každý povinen dostavit se osobně s aktuální fotografií. Za plastovou čipovou kartu je vybírána vratná záloha, tato záloha se nevrací, je-li karta při vrácení poškozena. Za vystavení duplikátu je vybírán poplatek. Za zablokování i ztracené karty na přání zákazníka je vybírán poplatek.

Přeprava dětí

 1. Děti do šesti let lze dopravovat jen s doprovodem osoby starší 18 let.

 2. Děti s výškou menší než 125 cm mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc.

 3. Další podmínky pro přepravu dětí (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Povinnosti dopravce

  Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:

  1. podávat informace o jízdních řádech, o cenách, o vyhlášených přepravních podmínkách na místech tomu určených (pokladny, webové stránky, facebookové stránky apod.);
  2. označit místa sloužící k prodeji jízdenek; místem k prodeji jízdenek jsou označené POKLADNY (2 v Mikulově, U Vleku 54; 1 u vrcholu hory Bouřňák – výstup sjezdovky Hrobská) a dále určená místa označená jako VSTUP NA SJEZDOVKU (BEZ VYUŽITÍ VLEKU) označená QR kódem k elektronické úhradě jízdného (v případě elektronické úhrady jízdného dopravce na vyžádání vystaví daňový doklad, který lze vyzvednout na adrese dopravce U Vleku 54, Mikulov, nebo bude na vyžádání zaslán elektronicky na určenou emailovou adresu;
  3. označit místa sloužící k odbavení a kontrole jízdenek;
  4. zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor k nástupu a výstupu;
  5. vyřizovat reklamace služeb ihned, je-li to možné vzhledem k okolnostem provozu, v ostatních případech do 3 pracovních dnů, kdy pověřený pracovník (ředitel spol. Sport Centrum Bouřňák o.p.s.) vyřizuje reklamace dle obecně závazných předpisů;

 2. Povinnosti cestujících

  Cestující je povinen:

  1. zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje;
  2. mít u sebe platnou jízdenku nebo potvrzení o úhradě jízdného (možno doložit i elektronicky, např. potvrzení o úhradě platby) a na požádání oprávněné osoby dopravce (prokazuje se dokladem: Pověření ke kontrole jízdních dokladů, podepsaným a orazítkovaným ředitelem spol. Sport Centrum Bouřňák o.p.s.) se jí prokázat;
  3. dbát pokynů pověřené osoby dopravce a tabulí (piktogramů) na dráze;
  4. zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy;
  5. nastupovat a vystupovat z vleku pouze na místech k tomu určených;
  6. neznečišťovat ostatní cestující, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým jednáním a svým oděvem;

 3. Cestujícím není dovoleno zejména:

  1. nastupovat na vlek na jiném místě než k tomu určeném;
  2. vyhazovat za jízdy vleku odpadky či jiné předměty;
  3. bránit použití provozních zařízení, vleků;
  4. kouřit v celém sportovním areálu kromě míst k tomu určených;
  5. poškozovat vleky či jiná zařízení provozovatele;
  6. vstupovat do prostoru vleků či sjezdových tratí v době mimo provozní dobu;

 4. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona;

Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1. Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech:

  1. jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví.

Podmínky přepravy zavazadel

 1. Příruční zavazadla (např. batoh) má právo si cestující vzít s sebou bezplatně.

 2. Ostatní zavazadla nejsou povolena.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní a přepravní řád je platný pro návštěvníky sportovního centra společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s. od 1. 12. 2021.

 2. Úplné znění provozního a přepravního řádu je k dispozici v sídle společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s., na prodejních místech jízdenek sportovního centra a na jeho webových stránkách www.scbournak.cz.

V Mikulově 1. 12. 2021

Jaroslav Andres
ředitel spol. Sport Centrum Bouřňák o.p.s.

Stáhnout ve formátu PDF: Přepravní a provozní řád