PŘEPRAVNÍ ŘÁD HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
(Lanové dráhy a lyžařské vleky)


Sport Centrum Bouřňák o.p.s.

Identfikační číslo: 25419161, Spisová značka: O 86 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Sídlo: č.p. 54, 419 01 Mikulov, Iden5fikační číslo: 25419161

Společnost Sport Centrum Bouřňák o.p.s.na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou drážní osobní dopravu na a lyžařských vlecích, které provozuje Sport Centrum Bouřňák
o.p.s. v areálu SPORT CENTRUM BOUŘŇÁK.

Platí od 1.1.2016

Čl. 1
Všeobecné ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou či nepravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat na Horských dopravních zařízeních ve Skiareálu Sport Centrum Bouřňák a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
 2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku.
 3. Pověřená osoba dopravce je oprávněna kontrolovat jízdenky, dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 4. Na všech dopravních zařízeních, lanové dráhy a lyžařské vleky – mohou být přepravovány jen ty osoby, které mají lyže či snowboard, upevněné na nohou (z důvodu bezpečnosti na sjezdových tratích nejsou přípustné jiné dopravní sportovní prostředky). Dopravní zařízení provozovaná výhradně v zimní sezóně nejsou určena pro přepravu pěších cestujících ani pro přepravu zavazadel, saní, jízdních kol, ani žádných jiných sportovních prostředků.

Čl. 2
Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena zakoupením jízdního dokladu.
 2. Zakoupením jízdenky společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s. účastníci přepravy stvrzují, že jsou seznámeni s těmito Smluvními přepravními podmínkami, ceníkem, pokyny pro užívání sjezdových tratí a tyto se zavazují dodržovat.
 3. Výlučným a jediným oprávněným prodejcem jízdenky je pouze Sport Centrum Bouřňák o.p.s. a jím pověřené osoby.

Čl. 3
Jízdní doklad

Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

 1. Platným jízdním dokladem je:
  1. jízdenka pro jednotlivou, je-li dle ceníku prodávána
  2. jízdenka časová
 2. Neplatným je jízdní doklad a pověřená osoba dopravce je oprávněna jej odebrat nebo zablokovat v odbavovacím systému v případech, kdy jízdní doklad:
  1. je používán bez vyžadované fotografie, je-li vyžadována,
  2. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  3. údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  4. je použit neoprávněnou osobou,
  5. uplynula doba jeho platnosti,
  6. není originálem,
  7. slouží ke komerční výuce na sjezdových tratích společnosti bez souhlasu provozovatele.

Pověřená osoba dopravce odebrání jízdenky nebo její zablokování v odbavovacím systému cestujícímu písemně potvrdí. Reklamace odebrání jízdenky je možná do 3 dnů od odebrání.

Čl. 4
Placení jízdného, ceny

 1. Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenky časové platí jízdné ve výši stanovené ceníkem.
 2. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny provozovatelem.
 3. Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje stanovené náležitosti.
 4. Jízdenka je nepřenosná pod sankcí odebrání jízdenky.
 5. Jednotlivé jízdenky platí pouze v den zakoupení a časové od okamžiku zakoupení.
 6. Cestující je povinen před nástupem na vlek projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje.
 7. Náhrada jízdného se neposkytuje ani v případě nepříznivého počasí či ani v případě technické poruchy.
 8. V případě ztráty jízdenky se náhrada jízdného neposkytuje.
 9. Při koupi sezónní karty, je-li ceníkem pro dané období nabízena, je každý povinen dostavit se osobně s aktuální fotografií. Za plastovou čipovou kartu je vybírána vratná záloha 100 Kč, tato záloha se nevrací, je-li karta při vrácení poškozena. Za vystavení duplikátu je vybírán poplatek. Za zablokování i ztracené karty na přání zákazníka je vybírán poplatek.

Čl. 5
Přeprava dětí

 1. Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 18 let.
 2. Děti s výškou menší než 125 cm mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc.
 3. Zájemci o dětské a juniorské karty musí svůj věk prokázat osobním průkazem (u dětí průkazem pojištěnce či jiným průkazem dle platného ceníku).
 4. Další podmínky pro přepravu dětí a seniorů (např. zlevněné jízdné) stanoví ceník.

Čl. 6
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Povinnosti dopravce
  Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit:
  1. podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášených přepravních podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, webové stránky),
  2. označit místa, která slouží k prodeji jízdenek,
  3. označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek,
  4. zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu,
  5. vyřizovat reklamace služeb ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, kdy pověřený pracovník dopravce vyřizuje reklamace dle zákona.
 2. Povinnosti cestujících
  Cestující je povinen:
  1. zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které jízdenku zkontroluje a eviduje,
  1. mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby dopravce se jí prokázat,
  2. dbát pokynů pověřené osoby dopravce a piktogramů na dráze,
  3. zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy,
  4. nastupovat a vystupovat z vleku pouze na místech tomu určených,
  5. neznečisťovat ostatní cestující, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
 3. Cestujícím není dovoleno zejména:
  1. nastupovat na vlek na jiném místě než k tomu určeném,
  2. vyhazovat za jízdy vleku odpadky či jiné předměty,
  3. bránit použití provozních zařízení, vleků,
  4. kouřit v celém sportovním areálu krom míst k tomu určených,
  5. poškozovat vleky či jiné zařízení provozovatele,
  6. vstupovat do prostoru vleků či sjezdovek v době mimo provozní dobu.
 4. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona.

Čl. 7
Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 1. Cestující smí bezpečnostní a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech:
  1. jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví

Čl. 8
Podmínky přepravy zavazadel

 1. Příruční zavazadla – batoh má právo si cestující vzít sebou bezplatně.
 2. Ostatní zavazadla nejsou dovolena.

Čl. 9
Ostatní ustanovení

Tato ustanovení vycházejí především z platných Předpisů mezinárodní lyžařské organizace FIS a ČSN 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku, platné od 01. 01. 2016.

 1. Další specifické podmínky, které platí pro provoz zimního areálu:
  1. provozní doba, jízdní řády, ceny, informace o večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízeních, jsou uvedeny na prodejních místech a na internetových stránkách provozovatele,
  2. pro cestující zejména v zimní sezóně je rozhodující informace o klimatických podmínkách, zejména sněhových a povětrnostních, stavu sjezdových tratích a ty jsou uvedeny na veřejně dostupných kanálech na internetu,
  1. cestující, kteří využívají sjezdové tratě, musí dodržovat stanovené pokyny pro jejich užívání a při jejich nedodržování mohou být vyloučeny z další přepravy,
  2. vedení společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě za úplatu či bezplatně tréninky a soutěže lyžařů, snowboardistů nebo jiných sportovců na trati,
  3. bez souhlasu vedení společnos5 Sport Centrum Bouřňák o.p.s. je komerční výuka lyžování a jízdy na snowboardu zakázána,
  4. úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu, sjezdové tratě jsou z důvodů úpravy uzavřené a není povolen vstup na tyto tratě ani po provedené úpravě,
  5. podle sněhových a povětrnostních podmínek se úpravy a zasněžování tratí provádí i za provozu, trať musí být označena výstražnou tabulí,
  6. řidiči sněžných vozidel musí mít při úpravě i běžné jízdě zapnuto výstražné světlo,
  7. překážky na trati (sněžná děla, hadice, nebezpečná místa) musí být v dostatečné vzdálenosti označeny, případně ohrazeny oplůtkem nebo síti,
  8. při provozu sněžných děl nutno přizpůsobit rychlost jízdy bezpečnému projetí a neohrozit další lyžaře. Nepřejíždět hadice a kabely, nemanipulovat se sněžnými děly.
 2. Závazná pravidla pro užívání sjezdových tratí:
  1. Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, aby ostatní neohrožovali svým chováním ani svou výzbrojí a výstrojí,
  2. rychlost jízdy a chování na trati musí odpovídat osobním schopnostem a obecným podmínkám jako je počasí, sněhové poměry, hustota lyžařského provozu apod. V případě nedodržení přiměřené rychlosti jízdy může být osoba toto porušující z přepravy vyloučena a vykázána z lyžařských tratí,
  3. lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na tra5, jsou v postavení, které jim umožňuje přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr musí volit tak, aby neohrožovali ostatní,
  4. každý může být předjížděn shora, zprava i zleva avšak pouze v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu. DOSPĚLÍ LYŽAŘI VŽDY BEROU ZVÝŠENÉHO OHLEDU NA DĚTI,
  5. při zahájení jízdy, po pauze nebo při křížení trati se každý musí vizuálně přesvědčit, že trať je nad ním i pod ním volná dříve něž začne sjíždět,
  6. Je nebezpečné zastavovat v úzkých nebo nebezpečných místech tratě. Po pádu musí být trať co nejrychleji opět uvolněna,
  7. pohyb pěšky nahoru i dolů je zásadně na okraji tratě. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem. Chodcům je vstup do lyžařských tratí, sjezdovek zakázán v zimním období,
  8. každý návštěvník je povinen respektovat všechny informace o počasí, stavu trati, sněhových poměrech právě tak jako značky a výstrahy. POZOR PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ.
  9. při nehodě musí každý účastník nebo svědek poskytnout pomoc, a to zejména přivoláním Horské služby. Je–li o to požádán, pomáhá jí při zásahu.
  10. svědci nebo účastníci nehody jsou povinni Horské službě nebo jiné odpovědné osobě poskytnout své osobní údaje.

Čl. 10
Závěrečné ustanovení

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s., od 1.1.2016.
 2. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na pokladnách a www stránkách.

V Mikulově, dne 1.1.2016

Petr Ocásek v.r.
Ředitel Sport Centrum Bouřňák o.p.s

Stáhnout ve formátu PDF: Přepravní a provozní řád