Sport Centrum Bouřňák, obecně prospěšná společnost
K Vleku 54, 419 01 Mikulov

Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti

Sezona 2018-2019

 

V Mikulově dne 15.5.2020

IČ: 25 41 91 61
Mail: info@scbournak.cz
www.scbournak.cz
Bankovní spojení: Čs. spořitelna a.s., č.ú 88 55 29 349 /0800

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti

Sport Centrum Bouřňák

za období od 1.11.2018 do 31.10.2019

Sestavená dle § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

 

OBSAH

  1. Obecné údaje
  2. Informace o činnostech v účetním období
  3. Další informace
  4. Přílohy

 

1. Obecné údaje

Sídlo společnosti: Mikulov K Vleku 54, Mikulov 419 01

Zakladatelé: Společnost PH-Real a.s., Teplice, Krupská 17/29, IČO: 27339211

Správní rada:

Na začátku období

příjmení jméno funkce
Benda Ing. Petr předseda správní rady
Bubla Jiří člen správní rady
Gruncl Zdeněk člen správní rady

 

Na konci období

příjmení jméno funkce
Benda Ing. Petr předseda správní rady
Bubla Jiří člen správní rady
Gruncl Zdeněk člen správní rady

Dozorčí rada:

Na počátku účetního období

příjmení jméno funkce
Benda Mgr. Jan předseda dozorčí rady
Jarosil Pavel člen dozorčí rady
Chvátalová Zdeněk člen správní rady

 

Na konci účetního období

příjmení jméno funkce
Benda Mgr. Jan předseda dozorčí rady
Jarosil Pavel člen dozorčí rady
Chvátalová Zdeněk člen správní rady

Statutární orgán – ředitel:

Na počátku účetního období

příjmení jméno funkce
Ocásek Petr ředitel

 

Na konci účetního období

příjmení jméno funkce
Andres Jaroslav ředitel

2. Informace o činnostech v účetním období

Činnost společnosti lze rozdělit podle druhu provozovaných obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti do dvou období. Jedná se o období lyžařské sezóny (zimní období) a období vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku a ostatní aktivity provozované převážně mimo lyžařskou sezónu.

Celý areál sportovního centra je určen pro celoroční provoz a přístup veřejnosti není omezen. Od toho se odvíjí veškeré činnosti související s provozem technických zařízení, terénními úpravami, prořezem dřevin, sečením porostu apod. Velké úsilí je vynakládáno na zajištění průchodnosti cest pro pěší turistiku, běh, cykloturistiku, běžecké lyžování a tratí pro sjezdové lyžování. Specifikem je pak vytváření podmínek pro provozování “nordicwalkingu” a “skialpinistu”.

Sjezdové lyžování

V lyžařské sezóně provozujeme 6 lyžařských vleků. Zasněžujeme sjezdové tratě na sjezdovkách: Hrobská, Slalomák, Cvičná louka a Údolíčko.

Zimní sezona 2018/2019 byla zahájena dne 5.1.2019 a ukončena 13.3.2019. Areál byl v provozu po téměř celou dobu trvání sezony s přerušením provozu lyžařského areálu od 9.1.2019 do 10.1.2019, od 14.1.2019 do 15.1.2019, ve dnech 5.3.2019 a 7.3.2019 a od 10.3.2019 do 12.3.2019.

Ostatní činnosti

V areálu společnosti a jehno přilehlém okolí se pořádaly také akce jiných organizátorů: v letním období amatérský závod na horských kolech “Fanyho memoriál” a konal se tzv. “Krušnohorský Everest”.

3. Další informace

Předmět činnosti:

Obecně prospěšná společnost:

Provozování tělovýchovných zařízení, sjezdových tratí, běžeckých tratí, lyžařských vleků, cyklotras a víceúčelových sportovišť.

Poskytování tělovýchovných služeb, zajišťování a podpora mládežnických sportovních oddílů.

Koordinační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v oblasti Krušných hor, organizace sportovních a kulturních akcí.

Doplňková činnost – vedlejší činnost:

Reklamní a propagační činnost

Poskytování ubytování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Lidské zdroje:

Společnost zaměstnávala v účetním období jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Jiní zaměstnanci jsou, vzhledem k sezónnímu charakteru činnosti, přijímání společností v zimním období na krátkodobé výpomoci – dohodoy o provedení práce. Jedná se o obsluhy parkoviště, pokladen, lyžařských vleků, umělého zasněžování a strojů pro úpravu sjezdových tratí. Celkové mzdové náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění činily 259 tis. Kč.

Výnosy podle zdrojů

Společnost v účetním období dosáhla celkových výnosů 6.978 tis. Kč, které byly dosaženy pouze z hlavní činnosti. Výkaz zisku a ztráty je přílohou této zprávy.

Fondy společnosti

Společnost v uplynulém období období netvořila žádné fondy.

Majetek a závazky společnosti

K 31. 10. 2019 činilo vlastní jmění společnosti 35.937 tis. Kč a skládá se z majetkového a peněžitého vkladu zakladatelů a z dotace na dlouhodobý majetek a přijatých finančních a nepeněžních darů. V hospodářském roce bylo zvýšeno vlastní jmění o částku 305 tis. Kč.

Závazky jsou tvořeny krátkodobými závazky z obchodního styku a závazků z titulu finanční výpomoci. Obchodní závazky, které měly dřívější datum splatnosti, byly rozvrženy do splátek.

Náklady podle zdrojů

Společnost v účetním období dosáhla celkových nákladů 6.806 tis. Kč, a to pouze na hlavní činnost. Náklady na odměnu ředitele byly 0 Kč. Členům správní a dozorčí rady nebyla vyplacena žádná odměna. Viz výkaz zisku a ztráty, který je přílohou této zprávy.

Společnost hospodařila se ziskem 172 tis. Kč.

Vzhledem k faktu, že společnost nebyla v účetním období příjemcem dotace ze státního rozpočtu, územního samosprávného celku nebo od státního fondu, nebylo nutné účetní závěrky ověřit auditorem ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů.

4. Přílohy

  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období 1.11.2018-31.10.2019
  • Rozvaha ke dni 31.10.2019
  • Výkaz zisku a ke dni 31.10.2019
  • Příloha k účetní závěrce 2018 – 2019

V Mikulově dne 15.5.2020

Zpracoval: Jaroslav Andres – ředitel společnosti

 

Stáhnout ve formátu PDF: Výroční-zpráva 2018-2019