Sport Centrum Bouřňák, obecně prospěšná společnost
K Vleku 54, 419 01 Mikulov

Sport Centrum Bouřňák o.p.s.
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti

Sezona 2020-2021

 

V Mikulově dne 16.5.2022

 

IČ: 25 41 91 61
Bankovní spojení: č.ú 123-7300520237 /0100
Mail: info@scbournak.cz
www.scbournak.cz

 


Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti

Sport Centrum Bouřňák

za období od 1.11.2020 do 31.10.2021

Sestavená dle § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

 

OBSAH

  1. Obecné údaje
  2. Informace o činnostech v účetním období
  3. Další informace
  4. Přílohy

 

1. Obecné údaje

Sídlo společnosti: Mikulov K Vleku 54, Mikulov 419 01

Zakladatelé: Společnost PH-Real a.s., Teplice, Krupská 17/29, IČO: 27339211

Správní rada:

Na počátku období

příjmení jméno funkce
Benda Ing. Petr předseda správní rady
Bubla Jiří člen správní rady
Gruncl Zdeněk člen správní rady

Na konci období

příjmení jméno funkce
Benda Ing. Petr předseda správní rady
Bubla Jiří člen správní rady
Gruncl Zdeněk člen správní rady

 

Dozorčí rada:

Na počátku účetního období

příjmení jméno funkce
Benda Mgr. Jan předseda dozorčí rady
Jarosil Pavel člen dozorčí rady
Chvátalová Věra člen dozorčí rady

Na konci účetního období

příjmení jméno funkce
Benda Mgr. Jan předseda dozorčí rady
Jarosil Pavel člen dozorčí rady
Chvátalová Věra člen dozorčí rady

 

Statutární orgán – ředitel:

Na počátku účetního období

příjmení jméno funkce
Andres Jaroslav ředitel

Na konci účetního období

příjmení jméno funkce
Andres Jaroslav ředitel

 

2. Informace o činnostech v účetním období

Společnost Sport Centrum Bouřňák o.p.s je obecně prospěšnou společností, která vykonává svou činnost a služby především ve sportovním areálů nacházejícím se mezi obcemi Mikulov a Nové Město na Moldavě. Jedná se o rozsáhlý přírodní areál, jehož přirozeným středem je hora Bouřňák.

Součástí sportcentra je několik kilometrů turistických a cykloturistických tras se značným převýšením. Trasy jsou vedeny po značených cestách lesními porosty a loukami. V areálu se nachází lyžařské středisko se 6 sjezdovkami a cvičnou loukou, dále jím prochází několik kilometrů zimních běžkařských tratí.

Celý areál sportovního centra je určen pro celoroční provoz a přístup veřejnosti není omezen.

Veškerá činnost v účetním období byla zaměřena na zajištění účelu poskytovaných obecně prospěšných služeb včetně doplňkové činnosti. Cílem bylo jejich zkvalitňování a rozšiřování ke zvyšování spokojenosti široké veřejnosti využívající poskytované služby. Provozování služeb bylo ovlivněno epidemiologickou situací způsobenou onemocněním COVID-19.

Podle druhu provozovaných obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti lze praktický výkon činností rozdělit do dvou období. Jedná se o období lyžařské sezóny (zimní období) a období vhodné pro venkovní (outdoorové) aktivity jako je pěší turistika (hiking, dálkové pochody, výstupy a běh do vrchu), cykloturistika (horská i běžná cestovní, včetně elektrokol) a další sportovní aktivity provozované převážně mimo lyžařskou sezónu./p>

Pro zlepšení orientace návštěvníků byly pořízeny a v areálu rozmístěny nové panoramatické mapy. Bylo opraveno značení a jeho zviditelnění, byly osazeny další orientační tabule. Byl proveden redesign webových stránek, facebookového profilu a instagramového účtu sportcentra. To vše za účelem zvýšení informovanosti a komfortu návštěvníků areálu. Naši spolupracovnící v průběhu celého období elektronicky i osobně komunikovali s veřejností o možnostech našeho sportovního centra, o aktuálním dění v něm, o chystaných novinkách a připravovaných akcích.

Pro lyžařskou sezónu bylo připravováno k provozu 6 lyžařských vleků. Proběhlo zaškolení a odborná příprava pracovníků obsluh lyžařských vleků, pracovníků obsluhujících pokladní systémy. Provedlo se repasování a aktualizace používaného pokladního systému včetně turniketů, software i hardware. Došlo k opravě a nutné údržbě osvětlení sjezdovek. Byly pořízeny náhradní díly k výměně a opravě lyžařských vleků Tatrapoma a H210. Byly provedeny defektoskopie vlečných lan u lyžařských vleků.

Byly provedeny revize a zkoušky mechanických i elektromechanických součástí vleků včetně elektronického ovládání vleků. Byl opatřen a namontován odbavovací semafor pro lyžaře. Za účelem zasněžování sjezdových tratí na sjezdovkách: Hrobská, Slalomák, Cvičná louka a Údolíčko byly provedeny opravy hydroboxů a přívodních hadic k zasněžovacím zařízením. Byly provedeny opravy zasněžovacích systémů, včetně jejich revizí. Byla provedena důkladná údržba čerpací stanice. Byly provedeny nutné práce při údržbě obou provozovaných sněhových roleb a víceúčelové čtyřkolce sloužící k zimnímu i letnímu provozu. Provedena byla také údržba na sněhové fréze.

Velká pozornost byla věnována údržbě nemovitého majetku sloužícího pro veřejnost (ohřívárny, toalety, pokladny atd.). Provedly se opravy na elektroinstalaci a topení, výmalby a opravy podlah. Byly opraveny střechy na jednotlivých objektech (klempířské a pokrývačské práce), a to i včetně nového zastřešení bunkoviště v Mikulově.

Byly provedeny nutné stavební a zemní práce při údržbě vodních zadržovacích nádrží, sloužících pro zadržení vody v krajině a pro zásobování zasněžovacích systémů. Byly pročištěny nátoky i výtoky těchto nádrží v Údolíčku a v Mikulově. Byla provedena nutná údržba příjezdových komunikací především k vrcholu hory Bouřňák.

V celém účetním období byla průběžně prováděna údržba a revize technických zařízení (zejména bezpečnostních prvků) a údržba movitého a nemovitého majetku. Byly provedeny nutné prohlídky a revize k zajištění požární ochrany.

Bylo provedeno odstranění náletových dřevin. Prořezem náletových křovin jsme zprůchodnili turistické a ostatní cesty, včetně cest pro cykloturistiku. Pravidelně bylo prováděno sečení a mulčování travních porostů. Byla opravena oplocení zajišťující zabezpečení vodních toků a můstků jak pro pěší, tak i pro cyklisty a lyžaře. Bylo provedeno odstranění dřevin ohrožujících možným pádem bezpečnost návštěvníků. Rovněž bylo v celém areálu opraveno bezpečnostně-informační značení upozorňující na možná rizika především při sjezdovém lyžování a v souvislosti s tím i pohybem dalších osob. Na cestách byly odstraněny kameny, které znesnadňovaly bezpečný pohyb turistů a lyžařů.

Pro veřejnost byly připraveny útulny s ohřívárnou u horní stanice vleku sjezdovky Hrobská při vrcholu hory Bouřňák a u dolní stanice vleku sjezdovky Údolíčko v Mikulově a bezplatné toalety u horní stanice Hrobské a u dolní stanice Slalomáku. Pro motorizované návštěvníky areálu byla k dispozici bezplatná místa k parkování v Mikulově i při komunikaci z Nového Města k vrcholu hory Bouřňák.

Celoročně byl průběžně v celém areálu prováděn úklid zajišťující pořádek jak v přírodě, tak i v okolí nemovitostí kam má přístup veřejnost.

Sjezdové lyžování

V lyžařské sezóně provozujeme 6 lyžařských vleků. Zasněžujeme sjezdové tratě na sjezdovkách: Hrobská, Slalomák, Cvičná louka a Údolíčko.

V zimní sezoně 2020/21 nebyl lyžařský areál z důvodu nařízení vlády spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 otevřen.

Ostatní činnosti

V areálu společnosti a jeho přilehlém okolí se pořádají také akce jiných organizátorů, které byly pro rok 2021 omezeny z důvodu COVID-19.

 

3. Další informace

Předmět činnosti:

Obecně prospěšná společnost:

Provozování tělovýchovných zařízení, sjezdových tratí, běžeckých tratí, lyžařských vleků, cyklotras a víceúčelových sportovišť.

Poskytování tělovýchovných služeb, zajišťování a podpora mládežnických sportovních oddílů.

Koordinační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v oblasti Krušných hor, organizace sportovních a kulturních akcí.

Doplňková činnost – vedlejší činnost:

Reklamní a propagační činnost

Poskytování ubytování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Lidské zdroje:

Společnost zaměstnávala v účetním období jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Jiní zaměstnanci jsou, vzhledem k sezónnímu charakteru činnosti, přijímání společností v zimním období na krátkodobé výpomoci – dohodoy o provedení práce. Jedná se o obsluhy parkoviště, pokladen, lyžařských vleků, umělého zasněžování a strojů pro úpravu sjezdových tratí. Celkové mzdové náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění činily 446 tis. Kč.

Výnosy podle zdrojů

Společnost v účetním období dosáhla celkových výnosů 6.978 tis. Kč, které byly dosaženy pouze z hlavní činnosti. Výkaz zisku a ztráty je přílohou této zprávy.

Fondy společnosti

Společnost v uplynulém období období netvořila žádné fondy.

Majetek a závazky společnosti

K 31. 10. 2021 činilo vlastní jmění společnosti 35.827 tis. Kč a skládá se z majetkového a peněžitého vkladu zakladatelů a z dotace na dlouhodobý majetek a přijatých finančních a nepeněžních darů. V hospodářském roce bylo sníženo vlastní jmění o částku 635 tis. Kč.

Závazky jsou tvořeny krátkodobými závazky z obchodního styku a závazků z titulu finanční výpomoci. Obchodní závazky, které měly dřívější datum splatnosti, byly rozvrženy do splátek.

Náklady podle zdrojů

Společnost v účetním období dosáhla celkových nákladů 3.448 tis. Kč, a to pouze na hlavní činnost. Náklady na odměnu ředitele byly 0 Kč. Členům správní a dozorčí rady nebyla vyplacena žádná odměna. Viz výkaz zisku a ztráty, který je přílohou této zprávy.

Společnost hospodařila se ztrátou 355 tis. Kč.

Vzhledem k faktu, že společnost nebyla v účetním období příjemcem dotace ze státního rozpočtu, územního samosprávného celku nebo od státního fondu, nebylo nutné účetní závěrky ověřit auditorem ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů.

 

4. Přílohy

  • Rozvaha ke dni 31.10.2021
  • Výkaz zisku a ke dni 31.10.2021
  • Příloha k účetní závěrce 2020 – 2021

V Mikulově dne 16.5.2022

Zpracoval: Jaroslav Andres – ředitel společnosti